Algemene voorwaarden

1 WERVING & SELECTIE

1.1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met WIKIWORK, gevestigd te Alphen a/d Rijn onder Kamer van Koophandelnummer 58280170 worden gesloten uit hoofde waarvan WIKIWORK als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is WIKIWORK toegestaan om van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

1.2 Totstandkoming bemiddelingsopdracht
In overleg met een consultant van WIKIWORK kan de opdrachtgever bepalen of hij WIKIWORK wil inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat op basis van no cure no pay. Pas op het moment dat de opdrachtgever bij de consultant van WIKIWORK aangeeft dat hij de voorgestelde kandidaat in dienst wil nemen, wordt de vooraf afgesproken werving en selectie fee in rekening gebracht. Onder indiensttreding wordt mede verstaan elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door WIKIWORK geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al dan niet via een derde en al dan niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

1.3 Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan WIKIWORK te geven die WIKIWORK redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werving & selectie opdracht uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

1.4 Inspanningsverbintenis
WIKIWORK is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever.

1.5 Werving en selectie fee
De werving en selectie fee bedraagt 25% van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Op het moment dat een kandidaat 24 uur per week werkt, bedraagt de werving en selectiefee 25% over het fulltime jaarsalaris in plaats van het parttime jaarsalaris. In het bruto jaarsalaris wordt een 13e maand meegenomen. Heeft de opdrachtgever geen 13e maand in zijn arbeidsvoorwaardenpakket, dan neemt WIKIWORK deze ook niet mee in het bruto jaarsalaris. Er geldt een garantieregeling van een maand. Als de kandidaat om welke reden dan ook na een maand uit dienst gaat, zoekt WIKIWORK (eenmalig) kosteloos naar een nieuwe kandidaat.

1.6 Facturering
De factuur voor de werving & selectie fee wordt verstuurd indien de bemiddeling mondeling is overeengekomen. De factuur moet binnen 14 werkdagen betaald zijn. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

1.7 Boeteclausule
Alle door WIKIWORK voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van WIKIWORK in diensttreden bij de opdrachtgever of daaraan gelieerde organisaties. Op het moment dat een opdrachtgever van WIKIWORK een door WIKIWORK voorgestelde kandidaat in dienst neemt, wordt hier automatisch een werving & selectie fee voor in rekening gebracht. Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van WIKIWORK een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk dan wel per email wordt voorgesteld bij de opdrachtgever.

1.8 Aansprakelijkheid
a. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; WIKIWORK gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
b. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze om de door WIKIWORK voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden. De opdrachtgever vrijwaart WIKIWORK tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van WIKIWORK samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
c. WIKIWORK en haar consultants zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig, of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van WIKIWORK. In dat geval is de aansprakelijkheid van WIKIWORK in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.

d. Non-discriminatie: Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid naar
o.a. naar geslacht, leeftijd, afkomst of nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ziekte, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de opdracht niet door WIKIWORK en/of de opdrachtgever kunnen worden gesteld.

1.9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
a. WIKIWORK zal de door de opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht.
b. Alle informatie die de opdrachtgever over door WIKIWORK geselecteerde en voorgestelde kandidaten ontvangt is strikt vertrouwelijk. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIKIWORK informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken.

1.10 Wijziging algemene voorwaarden
WIKIWORK behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra WIKIWORK de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld.

2. UITZENDEN & DETACHERING/ZZP

2.1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met WIKIWORK, gevestigd te Alphen a/d Rijn onder Kamer van Koophandelnummer 58280170 worden gesloten uit hoofde waarvan WIKIWORK als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is WIKIWORK toegestaan om van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

2.2 Totstandkoming bemiddelingsopdracht
In overleg met een consultant van WIKIWORK kan de opdrachtgever bepalen of hij WIKIWORK wil inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat op basis van no cure no pay. Vooraf wordt met de opdrachtgever besproken of hij de intentie heeft de kandidaat na de uitzendperiode in vaste dienst te nemen of dat hij alleen tijdelijk een kandidaat nodig heeft. Afhankelijk van deze beslissing wordt er gekozen voor uitzenden of detacheren.

2.3 Uitzenden
De opdrachtgever is op zoek naar vast personeel, maar wil/kan niet direct de kandidaat in vaste dienst nemen. De kandidaat zal dan minimaal de eerste 1.300 declarabele uren in dienst zijn bij WIKIWORK en werkzaam zijn bij de opdrachtgever. WIKIWORK is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. Na 1.300 gewerkte uren kan de kandidaat geheel kosteloos in dienst worden genomen door de werkgever. WIKIWORK werkt samen met Servorg uitzendbureau. Zij zijn aangesloten bij de NBBU.

2.4 Detacheren/ZZP
De opdrachtgever is op zoek naar tijdelijk personeel. Hij heeft niet de intentie de kandidaat na een tijdelijke periode in vaste dienst te nemen. De kandidaat zal gedurende, een vooraf afgesproken periode, in dienst zijn bij WIKIWORK en werkzaam zijn bij de opdrachtgever.

WIKIWORK is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. De kandidaat kan na de gedetacheerde periode niet in vaste dienst worden genomen door de opdrachtgever. Wil de opdrachtgever toch de kandidaat in vaste dienst nemen dan wordt hiervoor een werving & selectie fee van 25% in rekening gebracht, zie ad 1.5.

2.5 Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan WIKIWORK te geven die WIKIWORK redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werving & selectie opdracht uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

2.6 Inspanningsverbintenis
WIKIWORK is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever.

2.7 Reiskosten
Voor de reiskosten hanteert WIKIWORK standaard het wettelijke maximum. Op het moment is dit € 0,19 per km. In overleg met WIKIWORK kan dit vooraf aangepast worden. Vooraf: voor dat de bemiddeling tot stand is gekomen. Bemiddeling: opdrachtgever en kandidaat beslissen met elkaar een arbeidsrelatie aan te gaan.

2.8 Facturering
Facturering geschiedt in overleg (wekelijks of maandelijks). De factuur moet binnen 14 werkdagen betaald zijn.

2.9 Boeteclausule
Alle door WIKIWORK voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van WIKIWORK in diensttreden bij de opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie. Op het moment dat een opdrachtgever van WIKIWORK een door WIKIWORK voorgestelde kandidaat in dienst neemt, wordt hier automatisch een werving & selectie fee voor in rekening gebracht. Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van WIKIWORK een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk wordt voorgesteld bij de opdrachtgever.

2.10 Aansprakelijkheid
a. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; WIKIWORK gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
b. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met

de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze om de door WIKIWORK voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden. De opdrachtgever vrijwaart WIKIWORK tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van WIKIWORK samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
c. WIKIWORK en haar consultants zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig, of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van WIKIWORK. In dat geval is de aansprakelijkheid van WIKIWORK in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.
d. Non-discriminatie: Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid naar
o.a. naar geslacht, leeftijd, afkomst of nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ziekte, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de opdracht niet door WIKIWORK en/of de opdrachtgever kunnen worden gesteld.

2.11 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
a. WIKIWORK zal de door de opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht.
b. Alle informatie die de opdrachtgever over door WIKIWORK geselecteerde en voorgestelde kandidaten ontvangt is strikt vertrouwelijk. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIKIWORK informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken.

2.12 Wijziging algemene voorwaarden
WIKIWORK behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra WIKIWORK de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld.

Schuiven naar boven